Alumnia | Nieuwe merknaam door strategische herpositionering
17922

Herpositionering Alumnia langs viertal pijlers

Vanaf haar oprichting op 8 oktober 1976 heeft de ‘Vereniging van Bedrijfskundige Ingenieurs’ zichzelf onder andere ten doel gesteld (a) het onderhouden en verstevigen van de band tussen afgestudeerden onderling en tussen de afgestudeerden en de TU/e, in het bijzonder de opleiding Technische Bedrijfskunde, (b) het ontwikkelen en op peil houden van de kennis en (c) het behartigen van de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord.

Om op een meer eigentijdse wijze aan deze doelstellingen te kunnen voldoen én de vereniging naar een hoger niveau te kunnen tillen, heeft het op 28 januari 2013 geïnstalleerde bestuur (en haar opvolgers) van de Vereniging van Bedrijfskundige Ingenieurs, ookwel VBI of Alumnia, gemeend een strategische herpositionering van de vereniging in te moeten zetten. Op hoofdlijnen laat deze herpositionering zich segmenteren langs een viertal pijlers, zijnde de introductie van een nieuw activiteitenportfolio, het aanwenden van moderne communicatiemedia en -middelen, het intensiveren van samenwerkingen en het versterken van de naamsbekendheid.

Eenieder die de afgelopen jaren onze vereniging heeft gevolgd kan en zal beamen dat, conform de ingezette herpositionering, zich de nodige ontwikkelingen hebben voorgedaan op tenminste het eerste drietal van de voornoemde gebieden. Het is een bewuste keuze geweest om de focus op het versterken van de naamsbekendheid te verleggen naar het moment dat op de overige gebieden afdoende resultaat was behaald. En, het verheugd ons u te kunnen melden dat dat moment is aangebroken!

Activities Communication channels

Waarom een nieuwe merknaam

Dit kalenderjaar, het jaar waarin onze vereniging haar veertigjarige bestaan en als zodanig achtste lustrum viert, zal voor het bestuur onder meer in het teken staan van het versterken van de naamsbekendheid. De vermeende noodzaak hiertoe is voo
rtgevloied uit de constatering dat er enerzijds onder potentiële leden nagenoeg geen bekendheid bestaat met Alumnia en er anderzijds, daar waar er wel in een bepaalde mate sprake is van naamsbekendheid, de associatie met de momenteel gevoerde naam zeker niet als positief wordt beschouwd.

Derhalve is door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld een nieuwe merknaam en bijbehorend beeldmerk te gaan voeren. Om uiteindelijk tot een nieuwe naam te kunnen komen, is een uitgebreid en gedegen proces gevolgd, waarin afgevaardigden van de meest voorname stakeholders van zowel binnen als buiten de vereniging een essentiële adviserende rol hebben vertegenwoordigd.

De nieuwe merknaam van onze vereniging kan en zal volgens het bestuur de gewenste bijdrage leveren aan de door haar ingezette strategische herpositionering. Voor wat betreft deze bijdrage kan worden gedacht aan zaken zoals, maar zeker niet beperkt
tot, het versterken van het imago, het verhogen van de aanwas aan nieuwe leden en het uitbouwen van het bestand aan actieve leden. Wellicht ten overvloede vermelden we dat de statutaire naam, zijnde ‘Vereniging van Bedrijfskundige Ingenieurs’, ongewijzigd zal blijven en hierdoor een kostbare gang langs een notaris wordt voorkomen.

Lancering nieuwe merknaam

De lancering van de nieuwe merknaam en het bijbehorende beeldmerk zal plaatsvinden gedurende TBKx; een op TEDx geïnspireerd evenement dat zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2016 in het Natlab te Eindhoven. Als vanzelfsprekend bent u allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit evenement.

Meer informatie over TBKx en de wijze waarop u zich kunt aanmelden, is terug te vinden op: https://www.alumnia.nl/evenementen/tbkx-2016

Graag tot dan!